Affärsprinciper

Vad vårt företag står för

Efterlevnad av lagar och etik

Det är vår policy att följa de lagar som gäller inom de områden som vår affärsverksamhet bedrivs. Vi förväntar oss att våra medarbetare uppför sig på ett etiskt sätt i alla ärenden de tar för sig, att de är ärliga och uppför sig artigt i sitt arbete.

Mot bakgrunden av lagar och ett affärsklimat i konstant förändring måste vår organisation anpassa sin aktivitet utan att tappa fokus från en linje av högsta möjliga etiska standard och i enlighet med gällande lagar.

Hälsa, säkerhet och miljö

Vi fäster stor vikt vid att jobba på ett sätt som hanterar dagens och framtidens krav på ett tillfredsställande sätt. I praktiken översätts detta till program och policies för att tillgodose de som arbetar i och omkring vår organisation mår bra, samtidigt som vi arbetar med att minimera vår påverkan på miljön. Det finns ingen del i våra affärsprinciper som inte påverkas av detta tänk och det är en fundamental del av hur vi bedriver vår verksamhet.

Att bry sig om miljön i samband med att utveckla vår verksamhet tycker vi hör ihop. Att se vikten av denna syntes går hand i hand med att positivt påverka vinst, rykte och tillväxt.

Kommunikation och medierelationer

Vi anser att en öppen kommunikation är mycket viktigt och vi har därför skapat en rutin för intern kommunikation mellan våra anställda, investerare och andra affärskontakter. Denna rutin säkerställer att relevant information om Servages aktiviteter kommer alla parter till hands med affärssäkerhet och kostnadseffektivitet i åtanke.

Samhälle, engagemang och aktiviteter

Vi på Servage känner ett stort ansvar gentemot det samhälle vi verkar i. Vi stödjer därför en mängd utvalda internationella välgörenhetsorganisationer samt en del lokala rörelser i de områden där Servage finns närvarande.

Politiska bidrag

Servage gör inga donationer till politiska partier. Men när det handlar om myndigheter har vi ett ansvar att göra vår ståndpunkt känd i alla frågor som berör oss, våra medarbetare, kunder eller aktieägare.

Copyright © 2012-2016 Servage.net Web Hosting
Servage Hosting is part of Servage Group AB (publ)